Vedligeholdelse af din lejlighed

Her finder du de overordnede regler for vedligeholdelse af din bolig under B-ordningen*. Det er den vedligeholdelsesordning, du som beboer har været med til at vedtage på et afdelingsmøde, og den ordning du har pligt til at følge.

Vedligeholdelsesreglementet erstatter tidligere bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse i afdelingen, uanset om der står noget andet i din lejekontrakt.

Beboerne har også på et afdelingsmøde besluttet, hvordan boligerne i afdelingen skal vedligeholdes. Det betyder blandt andet at:

  • Du skal i boperioden vedligeholde din bolig med maling, tapetsering og lakering af gulve.
  • Du skal sørge for almindelig daglig vedligehold, så som rengøring og afkalkning af sanitet, udluftning, skift af diverse filtre m.m., rengøring og afrimning af køl- og frys og lignende.
  • Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes – bortset fra almindeligt slid og ælde.
  • Udgifterne til vedligeholdelse af din bolig i forhold til maling, tapetsering og lakering af gulve kan betales af boligens vedligeholdelseskonto.
  • Inden du overtager din bolig, får du besked om, hvor stort et beløb, der står på boligens vedligeholdelseskonto.
  • Ved fraflytning vil der kun blive foretaget istandsættelse i tilfælde af misligholdelse. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse, betaler du som fraflytter. Misligholdelse er forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig eller manglende vedligeholdelse, eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Er der behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitet m.v., betragtes det også som misligholdelse.
  • Skader i boligen, der er sket som følge af mislighold fra tidligere beboer, eller slid og ælde, vil blive udbedret senest to uger efter, du har overtaget boligen.
  • l forbindelse med at du flytter, foretages et fraflytningssyn.

 

Vedligeholdelseskontoen:

Du indbetaler månedligt til boligens vedligeholdelseskonto gennem din husleje. Vedligeholdelseskontoen bruges til indvendig vedligeholdelse af boligen. Du kan enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker.

Du skal altid selv betale for udbedringer, der er en følge af misligholdelse. Afdelingen hæfter for almindeligt slid og ælde, der sker som følge af almindeligt brug, mens du bor i lejligheden.

På Ejendomskontoret kan du få oplyst, hvor meget der står på din konto. I visse tilfælde vil Ejendomskontoret besigtige din bolig, inden der gives accept. For at få udbetalt penge fra vedligeholdelseskontoen skal Ejendomskontoret først godkende dit arbejde ved et vedligeholdelsessyn. Du skal derfor, senest 14 dage efter at arbejdet er afsluttet, kontakte Ejendomskontoret for at få foretaget et vedligeholdelsessyn. Arbejdet kan kun godkendes, hvis det er udført håndværksmæssigt korrekt og efter de anvisninger, Ejendomskontoret har givet.

Begrænsninger i brug af kontoen.
Vedligeholdelseskontoen kan ikke bruges til genopretning af skader som skyldes misligholdelse, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig brug. Der kan ikke bruges penge fra vedligeholdelseskontoen til arbejde, der ikke er godkendt i afdelingens råderet. Ved fraflytning vil din vedligeholdelseskonto blive lukket så snart KAB har modtaget din opsigelse.

 

 

B-ordning* = Din bolig er ikke istandsat ved indflytning. Eventuel misligholdelse vil blive udbedret i de første 14 dage af din boperiode. Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan anvende til løbende vedligeholdelse efter reglerne i afdelingens vedligeholdelsesreglement.